HashtagsXRep
TENIM NOVA WEB
Hem mogut la web de hashtags a un nou servidor que ens proporciona millor infrastructura per continuar creixent. Esperem que noteu el canvi a millor :)
#NovaWeb